Skip to main content

VILLKOR MED SCANDINAVIAN BAR ACADEMY

Termerna “vi”, “oss”, “vår” och “SBA” hänvisar till Scandinavian Bar Academy. Termerna “du”, “student”, “användare ”eller “kund” hänvisar till användaren som besöker och/eller bokar en kurs via vår hemsida, eller via våra kundtjänstmedarbetare.

 

BETALNING

Beställaren ska betala kursens pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Alla registrerade betalningar för kursen anses vara utförda av huvudbokaren. Eventuella återbetalningar ska alltid ske till beställaren.

En anmälningsavgift om 1900 SEK per person ska vara arrangören tillhanda inom 7 dagar efter bokningstillfället. Betalningen av det resterande beloppet ska vara arrangören tillhanda 45 dagar före avresa, om inte annat överenskommits. Sker inte betalningen enligt angivna villkor har Scandinavian Bar Academy rätt att betrakta avtalet som annullerat och tillgodoräkna sig inbetalda avgifter som avbokningskostnad. Om avbeställningsskydd (395 SEK) bokas ska detta betalas tillsammans med slutbetalningen. Avbeställningsskyddet får inte tas bort efter inbetald anmälningsavgift och inte heller läggas till efter att anmälningsavgiften är betald.

 

I PRISET FÖR UTBILDNINGEN INGÅR

Utbildning varvad med praktik (Om inget annat uttryckligen meddelats av SBA till eleven).
Anordnade aktiviteter på resmålet (Om inget annat uttryckligen meddelats av SBA till eleven).
Boende under utbildningen. (Om inget uttryckligen meddelats av SBA till eleven).
Gemensam utgång till nattklubbar, barer och restauranger med andra elever, resenärer och reseledare från Nordic Invasion och SBA.
Vip-kort med förmåner i Ayia Napa (Om inget annat uttryckligen meddelats av SBA till eleven.)

I PRISET FÖR KURSEN INGÅR INTE
Om inget annat uttryckligen meddelats från SBA till eleven så ingår inte flyg, eventuella hotell tillägg, aktivitetspaket, reseförsäkring, aktiviteter som har ett pris, eventuella entréavgifter och eventuell deposition för hotellrummet.

 

AVBESTÄLLNING

En avbeställning måste skriftligen meddelas genom email till: info@scandinavianbaracademy.com eller genom post till SBAs kontor i Stockholm.
Kursdeltagaren har rätt att avbeställa kursen enligt följande:
Vid avbeställning tidigare än 60 dagar före kursstart ska deltagaren betala anmälningsavgiften samt eventuellt avbeställningsskydd som avbokningskostnad.
Vid avbeställning därefter, återfås inga betalda belopp.
Vid avbeställning för deltagare som har valt tillägget avbeställningsskydd gäller följande:
Deltagaren har vid sjukdom rätt att avbeställa kursen senast datum för kursstart vid uppvisande av läkarintyg. Läkarintyg godkänns endast vid ett fysiskt besök hos en vårdinrättning. Det innebär att vi inte godkänner intyg som erhållits efter endast samtal med en läkare eller online. Vid avbeställning med läkarintyg återfås alla inbetalda avgifter förutom kostnaden för anmälningsavgiften (1900 SEK) och kostnaden för avbeställningsskyddet (395 SEK). Avbeställningsskyddet gäller inte vid avbeställning som beror på ett medicinskt tillstånd som visat symptom, varit föremål för läkarvård eller ändrad medicinering/behandling senare än 6 månader innan kursen bokades, även om diagnos först ställs efter att kursen bokades.

 

UTBILDNINGSGARANTI

Då vi inte nöjer oss förens du har det som krävs för att stå bakom en bar så har vi tagit fram detta tillägg. Utbildningsgarantin ger dig en trygghet att om du, mot förmodan, skulle behöva gå om kursen. Med garantin ger SBA dig möjligheten att gå om din kurs tills du passerar.

Värt att notera:

Kursen (er) som du önskar gå om måste ske inom ett år av den kurs du först gick, samt att platser är tillgängliga.
För att kunna utnyttja utbildningsgarantin måste du ha misslyckats på din kurs och dina omprov.
Om du har varit frånvarande under någon tid under kursen måste detta godkännas av en SBA Instruktör eller/och en läkare.
Boende täcks inte av denna garanti. Om du behöver boende måste du då täcka dessa kostnader själv.
Utbildningsgarantin kan ej återbetalas.

FLEXIBEL BOKNING

Önskar du hålla dina planer öppna? Lägg till SBA Flexibel Bokning.

Detta gör att du kan ändra ditt kursdatum och bokningsnamn kostnadsfritt och så många gånger du vill, tills 30 dagar före kursstart.

Vänligen notera att:

Om du väljer ett kursdatum som är dyrare än din ursprungliga bokning, måste du betala mellanskillnaden. Om den är billigare återbetalar vi dig mellanskillnaden. Flexibel bokning – återbetalas ej.

 

REKLAMATIONER

Eventuella klagomål skall framföras till SBAs personal på plats. Om inte rättelse erhållits på plats, skall eleven skriftligt framföra klagomål till SBA senast 30 dagar efter avslutad kurs.

 

ELEVENS ANSVAR UNDER SBA

Eleven är skyldig att följa svenska och lokala lagar. Eleven är också skyldig att följa de anvisningar för skolans genomförande som lämnas av ledaren eller av annan person som skolan anlitar. Eleven är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för utbildningen och för lokaler, boende etc. och uppträda så att klasskamrater eller andra inte störs. Om eleven på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan skolan häva avtalet utan några skyldigheter gentemot eleven.

Eleven ansvarar för den skada som denna vållar skolan genom försummelse, såsom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger eleven att ersätta den skada gentemot någon av SBAs samarbetspartners eller ledare.

Eleven är skyldig att meddela SBA omgående med eventuella ändringar av namn, adress, email adress, telefonnummer, pass uppgifter, allergier eller andra uppgifter av betydelse.

 

FÖRLORADE TILLHÖRIGHETER

SBA ansvarar ej om någon av dina ägodelar skulle komma bort. Vid borttappande av ägodel kontakta någon av de ansvariga på plats så gör de allt för att återfinna det som tappats.

 

FÖRBEHÅLL OCH ÄNDRINGAR

SBA förbehåller sig rätten att ställa in kurs. Om SBA måste ställa in kurs eller inte kan genomföra det som står skrivet i avtalet ska SBA omgående meddela eleven om detta. Vid inställd kurs har eleven rätt till en annan kurs av likvärdig eller högre kvalitet. Om SBA inte kan erbjuda en likvärdig kurs har eleven rätt till att få tillbaka det eleven har betalat. Skulle relevanta myndigheter avråda en resa till ett aktuellt land har eleven rätt att senarelägga sin kursstart, dock ej att avbeställa och få pengarna tillbaka.
SBA förbehåller sig rätten att ändra boende på kursen till något likvärdigt.

SBA reserverar sig för eventuella tryckfel.

 

FOTO-, LJUD OCH FILMMATERIAL

Genom att acceptera SBAs villkor godkänner eleven att SBA får använda fotografi-, film- och ljudmaterial som skapats av SBA, ledare eller samarbetspartners utan att särskilt ytterligare tillstånd inhämtats från eleven.

 

TVISTLÖSNING

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

 

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

SBA behandlar alla uppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

 

ARRANGÖR/ÄGARE

Scandinavian Bar Academy även ovan nämnd som SBA ägs av Scandinavian Travel Group AB(Org nr 556837-0752)